با توجه به گسترش شبکه های گاز رسانی به مناطق مختلف کشور و همچنین صادرات این محصول توسط پیمانکاران و نیاز روز افزون به ایستگاه های تقلیل و تقویت فشار با توجه به استاندارد های مهندسی صنعت نفت و توانایی های این شرکت در تامین لوله های خطوط انتقال و تجهیزات پرفشار و کم فشار طبق استاندار های API,ASME,ASTM با توجه به مشخصات فنی کارفرمایان در این زمینه.

نشانی دفتر مرکزی
خیابان بهار جنوبی –برج ادری تجاری بهار- طبقه پنجم اداری واحد 620

 021-77615186-9
 021-77610956